Menu Zamknij

Audyty – konsulting

Firma ENERGOCHRON przeprowadza audyty oraz konsulting i wsparcie merytoryczne szczególnie z zakresu:

 • organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
 • aktualizacji instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
 • instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych
 • innych instrukcji związanych z procesami w firmach w zakresie oceny zgodności z wymaganiami polskiego prawa z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg art. 207 §2 pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami oraz z Dz. U. z 2014 r. poz. 1662), a przede wszystkim w obszarze prac przy urządzeniach energetycznych i organizacji bezpiecznej pracy z tymi urządzeniami zgodnie z:

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ENERGII  z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetyczny oraz w oparciu o wymagania polskiego i europejskiego prawa:

Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. z późn. zm, 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późn. zm.

ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obiektów budowlanych, pomieszczeń i terenu zakładów pracy, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. z późn. zm. o ogólnych przepisach bezpieczeństwa pracy,

– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie  szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie (obejmująca wszystkie wyroby) 2001/95/WE

dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE

dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE

– dyrektywa środki ochrony indywidualnej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.

dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

W zakresie wsparcia merytorycznego i technicznego oraz audytu, a także aktualizacji instrukcji zostaje dokładnie przeanalizowana pełna udostępniona przez Państwa dokumentacja ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych i eksploatacji urządzeń energetycznych oraz zostaje dokonana aktualizacja (zaopiniowanie, komentarze, częściowe redagowanie) tych instrukcji.

Analiza dokumentacji obejmie także wszystkie udostępnione protokoły z przeglądów i pomiarów urządzeń i instalacji energetycznych w Państwa zakładach oraz zasady nadawania upoważnień pracownikom eksploatującym urządzenia energetyczne. Kompleksowo analizy poddane są prace szczególnie niebezpieczne realizowane na polecenia pisemne jak i formularze tych poleceń, a przede wszystkim zostaną poddane ocenie technicznej i prawnej wszystkie udostępnione urządzenia, instalacje, narzędzia i środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt ochronny.

Przykładowy zakres wsparcia firm:

 1. Wsparcie merytoryczne i techniczne z zakresu organizacji prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie z nowym rozporządzeniem
 2. Przeprowadzenie audytów w zakładach pod kątem wskazania wszystkich procesów i urządzeń energetycznych
 3. Przeprowadzenie audytów pod kątem weryfikacji aktualnie posiadanej dokumentacji energetycznej oraz instrukcji, zidentyfikowanie nieprawidłowości i wskazanie sposobów na ich usunięcie
 4. Uporządkowanie dokumentacji związanej z przekazaniem odpowiedzialności za organizację prac przy urządzeniach energetycznych wyznaczonym osobom w zakładach
 5. Weryfikacja aktualnego procesu organizacji prac przy urządzeniach energetycznych, zidentyfikowanie nieprawidłowości i ustalenie prawidłowych zasad postępowania
 6. Weryfikacja podpisanych umów z firmami zewnętrznymi i wskazanie nieprawidłowości
 7. W oparciu o zebrane informacje (uwzględniając warunki i możliwości), ustalenie dla zakładu procedury prawidłowej organizacji prac przy urządzeniach energetycznych
 8. Przygotowanie planu działania uwzględniającego wprowadzenie wszystkich wymagań formalno-prawnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 9. Poinstruowanie/ przeszkolenie Kierowników zakładów i wyznaczonych osób w zakładach z zakresu prawidłowej organizacji prac przy urządzeniach energetycznych.
 10.  Formalne wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.